38 thoughts on “Big Bang TOP suprise and funny cut in Running Man”

  1. người ngoài hành tinh ngiền đồ nội thất kiêm thêm thú vật… thông cảm cho nam thần (kinh) ấy đi :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *