27 thoughts on “Cách để cưỡi Rồng trong MCPE | Addon Dragon | Minecraft PE”

  1. Ê umm, tôi là một Add-On Maker. Và cũng là bạn của ông Zahf22, ông làm mod này í. Ông ấy cần tiền để duy trì cái này, và ông lại đưa link tải của ÔNG, chứ không phải của NGƯỜI LÀM. Thế này là ăm cướp đó. Vậy nên, ông có thể vui lòng sửa lại link tải thành link trên MCPEDL. Nếu không làm thế thì tôi buộc phải cho kênh ông 1 strike. 3 strike là bay kênh. Nếu ông muốn thì ông có thể rep lại comment này và tôi sẽ giúp ông liên lạc với người làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *