2 thoughts on “[Chicken Invader 4] Màn phá đảo bắn gà 4 by Giang (Live)”

  1. Mình cũng đã hoàn thanh bắn gà 4 vào lúc lớp 2 toi ghét nhất là cái cái con gà boss ớ chapter 11 giết nó lại tạo con khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *