One thought on “Hướng dẫn lập bảng lương, khai và quyết toán thuế TNCN”

  1. Thưa cô, theo TT92/2015/TT-BTC, thì khoản tiền thuê nhà được công ty trả hộ, nếu từ 15% tổng thu nhập chịu thuế trở xuống thì phần này sẽ bị tính thuế TNCN, phần vượt 15% mới không bị tính. Ví dụ, tổng TNCT (trước khi tính tiền thuê nhà) trong tháng : 10.000.000đ, ngoài ra mỗi tháng người lao động được trợ cấp 2.000.000đ tiền thuê nhà. Như vậy phần TNCT đối với khoản tiền thuê nhà được hỗ trợ là = 10.000.000đ * 15% = 1.500.000đ, phần không bị tính TNCT là phần vượt của 15%, tức là = 2.000.000đ – 1.500.000đ = 500.000đ => Tổng TNCT sau khi tính luôn cả tiền thuê nhà trong tháng của NLĐ là: 10.000.000đ + 1.500.000đ = 11.500.000đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *