28 thoughts on “Kể chuyện Bác Hồ hay nhất – GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện tại Tĩnh Gia (phần 2)”

  1. Tôì Hà Xân Hòa Höp thành Triêų sön Thanh hóa cåm ön gíao su' .Vì giãi Bońg đá Thanh – Thiêú niên toàn Mìên băć mùa hè 1969 ö sân vâņ đôņg Suői hoa Băć ninh. Ban tő chűc thông baó : Nêú đôì, cá nhân naò lâp thành tićh cao sē đůöç vê Hà Nôi kińh thăm găp Bác Hô .Nênbån thân quyê't tâm đã danh đüöc gìãi vô điçh toàn năng ky' thuât bonģ đá Thanh Thiêu niên và đôį bóng thiêú niên thanh hóa dành cúp vô đich nhůng râť hųt hůñg vê Ha Nôį kińh thăm găp Bác thông báo tam hoån và không ai biêť đůöç lý do mãi sau này cho đën bây giö qua giáo sů möi biêť thöi ky' năm đó Bác bênh năng .Thât vô cùng thiêt thoaì.Điêù quan trong làm sao biêť đůöç ý cůa Bác…? Vöi' bóng đá Thanh-Thiêú niên
    Do đó ngày 15-5-1972 luć Đâť nůöc có chiêń tranh thůç hiên: "Đánh cho My' cút-Đanh cho Ngųy nhaò Tôi đã tinh nguyên xung phong xin ký đûöc nhâp ngū vaò bô đôi cùng môt sô'anh em xin hůá đai diên cho lůç lůöņg TDTT Tinhthanh ra chiên' trůöng lâp công dâng Bác và mong söm đên ngày thôńg nhâť đât nůöc đë đůöc tů do trên sân cõ
    Vöi nôī khát khao đó nhů có phép mâù nhiêm trên chôť tiën tiêu cuå tiêů đôi hai ngůöi thuôc c9 -d6 e88-f308 ö Nhů lê-Tich tůőgQuanģ tri muà hoa lůa1972 tên bö sông Thach hañ

  2. Giáo sư gì mà trình độ quá tồi, phát ngôn toàn những điều không có cơ sở….? Nói không biết ngượng mồm…!!!

  3. Nếu đảng ta chỉ cần thực hiện làm theo 1 câu nói của Bác: Có những điều chúng ta nghĩ mãi không ra, nhưng dân chỉ loáng cái đã nghĩ ra (chỉ nhớ đại ý không nhớ nguyên văn. Ai nhớ đính chính.). Nếu thực hiện câu này thì lớp con cháu của Bác bây giờ không phải chui vào thùng đông lạnh ngộp thở mà chết. Các học sinh học giỏi xong không phải tha phương cầu thực xứ người. Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, dân đâu phải nhờ con lấy chồng nước ngoài gởi tiền về cứu trợ.

  4. kể chuyện đoạt giãi hay nhất về bác hồ thì chỉ được phong hàm giáo sư thôi,đề nghị ông hoàng chí bảo muốn được thăng quan hơn nữa thì nên thuộc lòng kinh lênin và kể chuyện lênin-cát mác thật giõi thì được chức tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước như bác nguyễn phú trọng nhé!

  5. ngam cho giao su cung nhu tieng song diu em vo ve vo vao long dat me con chuc giao su duoc manh khoe bo tat se do cho giao su nhieu phuoc bau nam mo a gi da phat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *