18 thoughts on “Livestream Bloody Roar 2 Android – Expert mode (Độ khó cao nhất)”

  1. Anh thử dùng 18 cú đấm mất hình ở chế độ bóng đêm đi anh. 😂😂😂Khó lắm 15 lần em làm đc2 lần hên lắm rồi anh thử làm đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *