Pastor, Billy Graham Là Một Nhà Chuyền Giáo Nổi Tiếng Mạnh Danh Là Sứ Đồ Của Đức Chúa trờiJesus is my God and the day loves me
Chúa đã đến thế gian này trả quyền tự do cho nhân loại một giá rất cao là ngày chết trên cây thật tự thay tội lỗi của nhân loai
(Giang 3:16)

vim vajtswv hlub tuab neeg ntiajteb kawwg le nwg txhaj tso nwg tuab leej tub lug rau hauv ntiajteb pab koj thiab kuv dim lub txim

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://ultra-dark-radio.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *