6 thoughts on “Phân tích và thiết kế hệ thống – OTTN – IT502 – Buổi 1 – 02 08 2013”

  1. nếu chức năng mức đỉnh mà k có chức năng con có được k ạ, thầy và các bạn cho e xin ý kiến ạ..
    ví dụ như cnang 1 mà k có các chức năng 1.1, 1.2, 1.3 có sai k ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *