2 thoughts on “Thuyết minh : Tỉnh Vĩnh Long – Những Người Nổi Tiếng – Bưởi Năm Roi – Cầu Cần Thơ – Cây Lục Bình …”

  1. Trời em đến vĩnh long sớm nửa tháng thì anh em gặp nhau rồi anh vừa ở thành phố vĩnh long một tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *