18 thoughts on “Trò chơi dành cho các buổi sinh hoạt Đoàn”

  1. Giống trò chơi của con nít. Đoàn thanh niên cộng sản HCM ngày nay trở thành một tổ chức không có ích lợi gì cho đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *